Община Мездра е водещ партньор по проекта "Съвместни усилия срещу природните бедствия"


Общ бюджет на проекта:
€ 937 151.73
Бюджет на община Мездра: € 453 175.58

Проектът се изпълнява съвместно от община Мездра (България), в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния), в качеството на партньор по проекта.

Изпълнението на този проект ще подпомогне за създаването на район с ниски рискове, което ще доведе до добавена стойност за безопасността на всички жители и туристи.
Предизвикателствата, свързани с природните бедствия ще бъдат преодолени чрез въвеждане на пожарогасителни системи и инструменти, системи за ранно предупреждение за предотвратяване на природни бедствия.

Една от основните цели на проекта е да се възстанови задържаща стена за защита от свлачище в община Мездра (село Игнатица), която също засяга главния път, който води към селищната част на общинската пътна мрежа. Вследствие на свлачището съществуващата подпорна стена е напълно повредена и пътят е в много лоши условия. Избраният изпълнител ще извърши строителните работи, за да осигури безопасни условия на живот и предотвратяване на наводнения и свлачища за всички хора от района, които използват ежедневно пътя. Проектът включва изграждане на задържащи стени и свързаните с тях дейности с цел осигуряване на безопасен достъп на всички граждани до засегнатия район.

С цел по-добро сътрудничество на различните структури, отговорни за борбата с бедствията и успешно справяне с природните предизвикателства на национално и трансгранично равнище, е необходимо създаването и въвеждането на конкретни планове за действие, а свързаното обучение на участващия персонал и местната администрация е задължително. Чрез предвидените съвместни обучения ще се улесни обменът на ноу-хау и ще се създаде добре структурирана мрежа за взаимна подкрепа и да се установят бързи процедури за вземане на решения за критични ситуации.

Интервенциите, предвидени по проекта на територията на окръг Мехединци са свързани с противопожарната дейност, разработването на планове за действие и доставката на съответното оборудване. Липсата на достатъчно оборудване, както и съответните планове са основни проблеми за жандармерията на Мехединци. Те са идентифицирани като критичен проблем не само за страната и областта, но и за целия трансграничен регион на България и Румъния.

Съсредоточаването на усилията на партньорските организации в тези две направления за предотвратяване на риска - т.е. пожарогасителните процедури и оборудване и системата за ранно предупреждение за предотвратяване на природни бедствия и реконструкция на засегнатите от свлачище райони чрез създаване на задържащи стени и двете територии ще им даде възможност за повишаване на от експертизата и капацитета за реакция по време на природни бедствия.

Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416,
който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.