Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416,
който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Закупуване на специализирано оборудване за противопожарни цели

Жандармерийската служба в окръг Мехединци закупи специализирано оборудване за противопожарни цели в рамките на този проект за защита на трансграничния район в случай на природни или причинени от човека бедствия. Избраното оборудване е избрано след задълбочен анализ на настоящата ситуация и идентифициране на най-големите нужди на жандармерията за поддържане на безопасността на населението и целостта на природата, животинския свят и ефективност в критични ситуации.

Научете повече

Първа копка на обект – „Укрепване на свлачище в с. Игнатица, община Мездра“

Първа копка и официално започване на строителството на обект – „Укрепване на свлачище в с. Игнатица, община Мездра“ бе направено на 19 юли 2019г.Инвестиционният проект включва всички мероприятия, свързани с укрепване на ската с три укрепителни стени от два вида габиони, възстановяване на прилежащия пътен участък и съпътстващите укрепването мероприятия, както и изграждане на система за ранно оповестяване.

Строителните дейности се извършват в изпълнение на Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Подписване на договор между партньорите по проекта

Подписване на договор по програма Румъния - България приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ с работно име „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ (JEAND), код ROBG – 416 и касае укрепване на свлачището в с. Игнатица.

Съсредоточаването на усилията на партньорските организации в две направления за предотвратяване на риска - пожарогасителните процедури и оборудване и системата за ранно предупреждение за предотвратяване на природни бедствия и реконструкция на засегнатите от свлачище райони.

Предвидени са дейности за повишаване на експертизата и капацитета за реакция по време на природни бедствия.

Строителство по проекта

Укрепване на свлачището в село Игнатица, Община Мездра

Научете повече

Местоположение на обекта
За прокета

Проектът включва изграждане на задържащи стени и свързаните с тях дейности с цел осигуряване на безопасен достъп на всички граждани до засегнатия район.


Изпълнението на този проект ще подпомогне за създаването на район с ниски рискове, което ще доведе до добавена стойност за безопасността на всички жители и туристи.

С цел по-добро сътрудничество на различните структури, отговорни за борбата с бедствията и успешно справяне с природните предизвикателства на национално и трансгранично равнище, е необходимо създаването и въвеждането на конкретни планове за действие, а свързаното обучение на участващия персонал и местната администрация е задължително. Чрез предвидените съвместни обучения ще се улесни обменът на ноу-хау и ще се създаде добре структурирана мрежа за взаимна подкрепа и да се установят бързи процедури за вземане на решения за критични ситуации.

Проектът се изпълнява съвместно от Община Мездра (България), в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния)- партньор по проекта


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.