Община Мездра стартира Информационна кампания за повишаване компетентността на населението при реакции на бедствия и аварии


Община Мездра стартира Информационна кампания

На 7 юли 2020 г. Община Мездра започна цикъл от информационни демонстрации в рамките на дейностите по изпълнение на проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Информационната кампания има цел повишаването на осведомеността на населението и създаването на готовност и умения за справяне с критични ситуации при бедствия.

Целевата група на информационните събитията са представители на администрацията на общината, различни общински служби и предприятия, фирми, представители на образователния сектор, ученици и широката общественост населението на общината.

Бяха проведени шест последователни информационни демонстрации в община Мездра на теми „Подготовка и реакция при бедствия, аварии, катастрофи и кризи“, „Реакции по време на бедствия и кризи“, „Реакции след бедствия и кризи“. Лектор на обучението Д-р Хенриета Илиева -  Доктор по Социални науки и Социална работа с група, Национален експерт на БЧК по Психосоциална подкрепа при бедствия, аварии, катастрофи и кризи.

На 17 юли на открито в АК „КАЛЕТО“ бяха проведени информационни демонстрации на теми:

  • Първа долекарска помощ - Съвременна първа помощ. Алгоритъм и принципи на действие на свидетел на инцидент.
  • Животозастрашаващи инциденти - първа помощ при спиране на дишането и сърдечната дейност.
  • Първа помощ при шок и голяма кръвозагуба.
  • Първа помощ при други наранявания и спешни състояния.

Демонстрациите се проведоха от инструктори с дългогодишен опит в обучението по първа помощ и притежаващи сертификати за инструктори от авторитетни международни институции.

Проектът “Съвместни усилия срещу природните бедствия” се изпълнява съвместно от Община Мездра (България), в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния) - партньор по проекта.

Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416,
който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.