Съвместно тридневно обучение беше организирано от румънския партньор по проекта - Жандармерийската служба (инспекторат) в окръг Мехединци (Румъния) на територията на гр. Дробета-Турну Северин.


Tридневно обучение гр. Дробета-Турну Северин по проекта „Съвместни усилия за борба с природните бедствия“ ROBG-416

В периода 4-6 октомври 2021 се проведе събитие от поредицата от съвместни дейности по проект „Съвместни усилия за борба с природните бедствия“ ROBG-416, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съвместно тридневно обучение беше организирано от румънския партньор по проекта - Жандармерийската служба (инспекторат) в окръг Мехединци (Румъния) на територията на гр. Дробета-Турну Северин. В събитието взеха участници повече от 30 човека, като от страна на Водещия партньор община Мездра се включиха 10 човека пожарникари и представители на доброволното формирование за общинската администрация.

Обучението беше проведено от високо квалифицирани лектори в тази сфера, включително от Инспектората на пожарната в окръг Мехединци. То беше свързано с подобряване на познанията за системите на спасяване при бедствия на територията на България и Румъния и създаване на възможности за съвместна работа на екипи от двете страни на границата, при необходимост и включваше теми като:

  • Запознаване с нормативната база в ЕС, Румъния и България.
  • Реакция при бедствие/спешни случаи и или спиране на горски пожари.
  • Роля и информираност на гражданското общество в случай на катастрофа, спешен случай или пожар.
  • Примери на добри практики за предпазване на населението в случай на извънредна ситуация и трансграничен аспект на възможностите за съвместна работа на спасителните екипа.
  • Запознаване и демонстрация на възможностите на закупената по проекта от румънския партньор специализирана техника за реакция при кризисна и/или спешна ситуация.

Обучението премина на много високо ниво като приветствия към участниците направиха: префекта на окръг на Мехединци Кристинел Павел; полк. Адриан Замфир – началник на жандармерийския инспекторат на окръг Мехединци; полк. Мануел Дина – координатор на проекта страна на румънския партньор, полк. Драгомир Флорентин ръководител на Инспектората за спешни ситуации на окръг Мехединци; Аладин Джорджеску председател на Окръжен съвет на окръг Мехединци и др.

СНИМКИ  ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 

 

Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416,
който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.